Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

Spoločnosť Planeat, s.r.o., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 885 289, DIČ: 2024133518, IČ DPH: SK2024133518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 100305/B, bankové spojenie: GIBASKBX – Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu/IBAN: SK2409000000005065355382 (ďalej len “Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti analýzy stravovacích návykov a tvorby personalizovaných stravovacích plánov.

Kontaktné údaje Poskytovateľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť akúkoľvek sťažnosť, reklamáciu alebo podnet:
webové sídlo: www.planeat.sk
sídlo pre písomnú komunikáciu: Planeat, s.r.o., Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
email: info@planeat.sk
tel.:+421903567351

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predstavujú zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom a zákazníkom na diaľku akceptáciou týchto VOP zákazníkom na webstránke www.planeat.sk alebo http://www.premena.planeat.sk/ alebo  https://stranautiahnutychopaskov.sk/ (ďalej len „Webstránka“). Zákazníkom sa v zmysle týchto VOP rozumie osoba, ktorá akceptuje tieto VOP odkliknutím tlačidla „súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami Planeat“ na Webstránke (ďalej len „Zákazník“).

Tieto VOP sa nevzťahujú na používanie Webstránok vo všeobecnosti, ktoré je predmetom zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a prevádzkovateľom Webstránky, ale len zmluvného vzťahu výslovne upraveného v týchto VOP.

2. Hlavné vlastnosti a charakter Služby

Služba je poskytovaná Zákazníkovi podľa jeho výberu na Webstránke v jednom z balíčkov, ktoré zahŕňajú nasledovné:

BODY CHECKBASICREŠTARTTRANSFORM
vyhodnotenie zloženia tela a rizík
analýza návykov v životospráve
výpočet kalorického príjmu a trojpomeru živín
odborné rady na úpravu životosprávyna 1 mesiacna 3 mesiacena 6 mesiacov
jedálniček na mieru
konzultácia s výživovým expertom1x2x1x
pravidelné konzultácie s nutričným koučom3x8x

 

3. Dodacie podmienky

Služba bude Zákazníkovi dodaná až po uhradení ceny za Službu a naplnení súčinnosti zo strany Zákazníka. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za Službu na účet Poskytovateľa.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať Zákazníkovi Službu v nasledovných lehotách:

BODY CHECK – vyhodnotenie zloženia tela a rizík je realizované formou online kalkulačky, takže výsledok je spravidla do pár sekúnd. V prípade technických problémov je dodanie výstupov do 2 pracovných dní.

BASIC – personalizovaný nutričný plán vo formáte PDF (počet receptov je minimálne 45, resp. 15 receptov na každé jedlo dňa) bude dodaný na email Zákazníka do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poskytovateľa. Zákazník je informovaný o prijatí platby emailom bezodkladne.

REŠTART – analýza návykov v životospráve vo formáte PDF, prípadne vo forme telefonickej konzultácie, a personalizovaný nutričný plán vo formáte PDF (počet receptov je minimálne 45, resp. 15 receptov na každé jedlo dňa) budú dodané po prijatí úhrady na účet Poskytovateľa do 15 pracovných dní od naplnenia súčinnosti zo strany Zákazníka podľa bodu 4/e týchto VOP nižšie.

TRANSFORM – analýza návykov v životospráve a personalizovaný nutričný plán (počet receptov je minimálne 45, resp. 15 receptov na každé jedlo dňa) vo formáte PDF, prípadne vo forme telefonickej konzultácie, budú dodané po prijatí úhrady na účet Poskytovateľa do 20 pracovných dní od naplnenia súčinnosť zo strany Zákazníka podľa bodu 4/e týchto VOP nižšie. Zákazník je informovaný o prijatí platby emailom bezodkladne. Klient má možnosť telefonickej komunikácie s odborníkom v počte 8 telefonických konzultácií (v trvaní 30 minút každá) v období 6 mesiacov odo dňa dodania personalizovaného stravovacieho plánu.

4. Povinnosti/Súčinnosť Zákazníka nutná pre poskytnutie Služby

Pre vytvorenie personalizovaného stravovacieho plánu sú potrebné nasledujúce vstupy od Zákazníka:

a) Uvedenie pravdivých a úplných údajov v objednávke Služby;

b) Zaplatenie ceny za objednanú Službu podľa bodu 5;

c) Zúčastnenie sa vstupnej konzultácie telefonicky alebo online (REŠTART alebo TRANSFORM). Služba sa považuje za dodanú v prípade, že k výstupnej konzultácii nedôjde zo strany Zákazníka aj napriek minimálne 3 náhradným termínom konzultácie s výživovým expertom zo strany Poskytovateľa.

d) V prípade Služby REŠTART je Zákazník je povinný vyplniť online formulár 3 po sebe nasledujúcich dní pre účely diagnostiky stravy a to najneskôr do 10 dní od výzvy Poskytovateľa. V prípade nesplnenia tejto súčinnosti zo strany Zákazníka stráca Zákazník nárok na diagnostiku stravy bez nároku na zľavu zo Služby.

e) V prípade Služby TRANSFORM je Zákazník je povinný vyplniť online formulár 5 po sebe nasledujúcich dní pre účely diagnostiky stravy a to najneskôr do 10 dní od výzvy Poskytovateľa. V prípade nesplnenia tejto súčinnosti zo strany Zákazníka stráca Zákazník nárok na diagnostiku stravy bez nároku na zľavu zo Služby.

f) Pokiaľ Zákazník žiada o odloženie, prerušenie Služby, musí tak bezodkladne nahlásiť Poskytovateľovi alebo Odborníkovi, ak je to možné ihneď, písomne e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa alebo Odborníka. Vzhľadom na to, nebudú plynúť stanovené termíny dodania Služby, ku ktorým sa zaväzuje Poskytovateľ.

5. Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Poskytovateľom

Momentom akceptácie týchto VOP na Webstránke Zákazníkom je medzi Poskytovateľom a Zákazníkom uzatvorená zmluva v rozsahu aký je uvedený v týchto VOP (ďalej len „Zmluva“), ak tieto VOP neupravujú inak. Ak je Zákazník spotrebiteľom v zmysle osobitného predpisu1, Zmluva je uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súčasne sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov. Ak Zákazník nie je spotrebiteľom, Zmluva je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a Zákazník nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 9 týchto VOP nižšie.

Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Zákazníkovi Službu a ako protiplnenie záväzok Zákazníka za Službu zaplatiť cenu za Službu, a to za všetko za podmienok, ktoré bližšie upravujú tieto VOP. Účelom Zmluvy je vytvorenie nutričného plánu pre Zákazníka na mieru, s prihliadnutím na osobitné požiadavky a okolnosti Zákazníka. So súhlasom Poskytovateľa môže Zákazník postúpiť Službu, u ktorej nedošlo ani len k čiastočnému plneniu na inú osobu. Zákazník je v tomto prípade povinný Poskytovateľa o postúpení, ako aj o osobe, na ktorú bola Služba postúpená, včas informovať.

Akceptácia týchto VOP je potrebná pre zadanie záväznej objednávky Služby Zákazníkom.

6. Platobné podmienky

Ak si Zákazník objedná Službu, je povinný uhradiť cenu za Službu v zmysle nasledovného cenníka:

SlužbaCena
BODY CHECK0 €
BASIC99 €
REŠTART279 €
TRANSFORM449 €

Cena za Službu je uvedená s DPH, je konečná (celková) a obsahuje akékoľvek a všetky náklady Poskytovateľa potrebné na dodanie Služby.

Pre užívateľov Softvéru, ktorí nie sú spotrebitelia ale využívajú Služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti je možné kúpiť voľné kredity bez alokácie na konkrétnu Službu. Tieto kredity sa ponúkajú za cenu v zmysle nasledovného cenníka:

Počet kreditovZľava %Cena bez zľavyCena so zľavou
30 kreditov0 %11,90 €
100 kreditov10 %39,60 €35,00 €
350 kreditov15 % 138,60 €119,00 €
800 kreditov25 %316,80 €239,00 €

 

V prípade zakúpených kreditov nie je možné požadovať ich vrátenie. Zakúpené kredity môže Zákazník postúpiť na inú osobu. Zákazník je v tomto prípade povinný Poskytovateľa o postúpení, ako aj o osobe, na ktorú bola Služba postúpená, včas informovať.

Faktúru za Službu zašle Poskytovateľ Zákazníkovi v elektronickej podobe na email Zákazníka uvedený v objednávke. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet Poskytovateľa. Zákazník realizuje platbu za Službu buď vkladom v hotovosti na účet Poskytovateľa priamo v ktorejkoľvek z pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s. alebo prevodom na účet Poskytovateľa, ktorý je uvedený vo faktúre vystavenej Poskytovateľom.

Splatnosť faktúry za Službu je 14 dní odo dňa doručenia faktúry na Zákazníkov email.

Akákoľvek faktúra vystavená na základe týchto VOP musí spĺňať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať dané náležitosti, je Zákazník oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na opravu a Poskytovateľ je povinný faktúru opraviť, pričom počas tejto doby neplynie lehota splatnosti faktúry.

7. Zodpovednosť Poskytovateľa

Nakoľko predmetom Služby nie je dodanie tovaru, ustanovenia § 622 – 623 Občianskeho zákonníka sa nepoužijú. Poskytovateľ dodáva Zákazníkovi Službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami Zmluvou, t. j. vytvorenie nutričného plánu pre Zákazníka na mieru, s prihliadnutím na osobitné požiadavky a okolnosti Zákazníka. Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na splnenie svojho záväzku dodať Službu použiť tretie osoby – odborníkov – podľa vlastného výberu Poskytovateľa.

Poskytovateľ (ani odborníci, ktorých použije Poskytovateľ na dodanie Služby) nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so Službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu Zákazníka. Ak je odborník poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, plnenie tejto Zmluvy odborníkom nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu v zmysle zákona č. 294/1999 Z.z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, v znení neskorších predpisov, nakoľko Softvér resp. Služba nie je výrobkom v zmysle § 2 daného zákona.

Na Softvér alebo Službu sa podľa týchto VOP nevzťahuje žiadna záruka alebo prísnejšie podmienky, ako sú uvedené vyššie. Poskytovateľ aktuálne nepristúpil k dodržiavaniu žiadnych kódexov správania.

8. Doba trvania Zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa uzavretia Zmluvy (akceptáciou VOP Zákazníkom) až do úplného poskytnutia Služby Poskytovateľom alebo márneho uplynutia lehoty na poskytnutie Služby z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Zákazníkom v zmysle bodu 4 vyššie, podľa toho, čo nastane skôr.

9. Poučenie o práve Zákazníka (spotrebiteľa) odstúpiť od Zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný email Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. Zákazník môže ako oznámenie o odstúpení použiť formulár uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP. Uvedený spôsob odstúpenia od zmluvy sa rovnako aplikuje aj na „darčekové poukážky“, pričom pre vylúčenie všetkých pochybností sa má za to, že Zákazník môže od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa zakúpenia darčekovej poukážky. Tieto VOP predpokladajú, že Služba bude poskytnutá pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Akceptáciou týchto VOP Zákazník žiada Poskytovateľa o začatie a poskytnutie Služby pred uplynutím tejto lehoty. Poskytovateľ týmto poučuje Zákazníka, že ak bude Služba poskytnutá v plnom rozsahu pred uplynutím danej lehoty Zákazník s poukazom na § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, ak sa výslovne zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy Zákazníkom, počas ktorej plynutia už boli dodané čiastkové služby na mieru (stravovací plán na mieru, diagnostika), Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť Zákazníkovi len alikvotnú čiastku zo sumy celej služby.

10. Odstúpenie od Zmluvy Poskytovateľom

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade ak:

Zákazník uvedie medicínsku diagnózu/diagnózy, ktoré podľa Poskytovateľa vyžadujú lekársku starostlivosť;
Personálne, technické alebo organizačné kapacity Poskytovateľa nebudú umožňovať Poskytovateľovi dodať Služby Zákazníkovi v dodacích lehotách podľa týchto VOP. Prednosť majú Zákazníci, ktorí zaplatili skôr;
V prípade, že Zákazník neuhradí cenu za Službu v lehote splatnosti;
Tak ustanovuje osobitný predpis.

11. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy

Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali. V prípade odstúpenia od Zmluvy Zákazníkom alebo Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť všetky už zaplatené platby za Službu Zákazníkovi rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od Zmluvy nie je Zákazník povinný vytvorený nutričný plán vrátiť Poskytovateľovi, avšak je povinný vytvorený nutričný plán bezodkladne zlikvidovať vrátane všetkých jeho kópií a nesmie ďalej nutričný plán využívať žiadnym spôsobom. V prípade, ak Zákazník poruší túto povinnosť, je Poskytovateľ oprávnený voči Zákazníkovi uplatniť zmluvnú pokutu uvedenú v bode 13 týchto VOP nižšie. Zákazník preto nebude znášať žiadne ďalšie náklady súvisiace s vrátením plnení (tovarov alebo služieb) Poskytovateľovi.

12. Ochrana osobných údajov

Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude spracúvať Zákazníkove osobné údaje v rozsahu podľa vyplnenia formulára zo strany Zákazníka v súlade s Podmienkami ochrany súkromia, s ktorými sa Zákazník má možnosť oboznámiť pred akceptáciou týchto VOP. Všetky povinné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov ako aj podmienky uplatnenia žiadosti dotknutej osoby sú uvedené v Podmienkach ochrany súkromia.

13. Licenčné podmienky

Poskytovateľ uzatvorením Zmluvy nedáva Zákazníkovi žiadne právo používať Softvér. Predmetom Zmluvy nie je prístup Zákazníka do Softvéru. Nutričný plán, ktorý je predmetom dodanej Služby je chránený v zmysle príslušných právnych predpisov ako autorské dielo, ku ktorému vykonáva majetkové autorské práva výlučne Poskytovateľ.

Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nutričný plán alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci Služby:

  • Použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané Zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t.j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.);
  • Zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania;
  • Poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou;

pričom ak Zákazník poruší povinnosť podľa tohto článku 13 VOP, je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške až 199 eur (slovom: stodeväťdesiat euro) vystavením a doručením faktúry so splatnosťou 30 dní, tým nie je dotknutý prípadný nárok Poskytovateľa na náhradu spôsobenej škody.

14. Sťažnosti, reklamácie a podnety

Zákazník je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poskytovateľovi, ak je to možné ihneď, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vyššie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poskytovateľ oboznámi Zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Zákazníka najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ reklamáciu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Návrh Zákazník podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom na alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, pre viac info: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

15. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP, zverejnením novej verzie VOP na Webstránke. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nových VOP na Webstránke. Zmena VOP sa vzťahuje len na Zmluvy uzatvorené po zverejnení novej verzie VOP na Webstránke.

Akákoľvek komunikácia Zmluvných strán súvisiaca s týmito VOP bude doručovaná písomne na adresu sídla zmluvnej strany alebo emailom. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznamovať zmenu poštovej alebo elektronickej adresy na doručovanie písomností.

Ak sa niektoré ustanovenie VOP ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné ostatné ustanovenia VOP zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia VOP sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere reflektuje účel týchto VOP.

Tieto VOP tvoriace Zmluvu medzi zmluvnými stranami budú uložené a kedykoľvek dostupné pre Zákazníka u Poskytovateľa v elektronickej podobe, vrátane všetkých verzií týchto VOP. Aktuálna verzia VOP je vždy dostupná na webstránke Poskytovateľa, pokiaľ sa Poskytovateľ nerozhodne ukončiť poskytovanie Služby. Zákazníkom na území Slovenskej republiky je Zmluva ponúkaná na uzatvorenie len v slovenskom jazyku.

Tieto VOP sa riadia slovenským právom. Spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto VOP sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy.

Činnosť Poskytovateľa podlieha v zmysle predpisov o ochrane spotrebiteľa dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax č. 02/58272 170

Obchodné podmienky sú platné od 4. 9. 2023


Príloha č. 1 – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Spoločnosť Planeat, s.r.o., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 885 289, DIČ: 2024133518, IČ DPH: SK2024133518 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 100305/B, webové sídlo: www.planeat.sk, email: info@planeat.sk

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby: vytvorenie nutričného plánu pre Zákazníka na mieru,
– Dátum objednania/dátum prijatia …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa …………..
– Adresa spotrebiteľa…………..
– Dátum …………..
– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..


1 § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov: „spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania“