Ochrana súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Planeat, s.r.o., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 885 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.  100305/B, (ďalej len ako „Planeat“ alebo „my“). Pri spracúvaní osobných údajov vystupujeme ako prevádzkovateľ (controller) aj ako sprostredkovateľ (processor). 

Sme spoločnosť, ktorá pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka. V niektorých prípadoch však poskytujeme služby vytvorenie personalizovaného nutričného plánu a analýzy stravovacích návykov priamo my. 

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb súvisiacich so softvérom „Planeat“ v zmysle našich všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Služby“). Používame dve verzie všeobecných obchodných podmienok. Naše všeobecné pre obchodné podmienky pre používanie aplikácie Planeat profesionálnymi používateľmi nájdete na https://www.planeat.sk/disclaimer/sk a naše všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie Služieb fyzickým osobám nájdete na https://planeat.sk/obchodne-podmienky/ (ďalej spoločne alebo jednotlivo len ako „VOP“). Tieto podmienky ochrany súkromia sa však týkajú aj bežných spracovateľských operácií, ktoré vykonávame vo všeobecnosti mimo softvéru Planeat. 

Dotknutými osobami sú pre nás typicky používatelia našich Služieb, osoby, ktorým sú generované jedálničky, naši obchodní partneri, dodávatelia a naši zamestnanci alebo zamestnanci našich obchodných partnerov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

V prípade, ak by ste nerozumeli akejkoľvek informácii v tomto dokumente neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu na dpo@planeat.sk alebo na adrese nášho sídla. Tieto kontaktné údaje použité aj na uplatnenie žiadosti dotknutej osoby podľa GDPR.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje? 

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely na základe nasledovných právnych základov:

ÚčelPrávny základ Charakteristika
Poskytovanie Služieb (vytvorenie jedálnička a analýza stravovania) Právny základ stanovený prevádzkovateľom / plnenie zmluvy s dotknutou osobou (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)Tento účel zahŕňa spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním našich Služieb v súlade s VOP. V prípade, kedy spracúvame osobné údaje v rámci našich Služieb zo strany našich používateľov využívajúcich našu aplikáciu vystupujeme z pohľadu GDPR ako sprostredkovateľ pre našich používateľov, ktorí vystupujú ako prevádzkovatelia. V tomto prípade máme prístup k dátam spracúvaných používateľmi našej aplikácie pomocou nášho softvéru, ale iba v rozsahu potrebnom pre poskytnutie Služby. V ostatných prípadoch poskytujeme Služby ako prevádzkovateľ, a to na základe akceptácie našich VOP alebo na základne uzatvorenie inej zmluvy s dotknutou osobou.
Vývoj, vylepšovanie a testovanieOprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)Ako developer softvéru je naším cieľom poskytnúť najlepšie možné softvérové riešenie. Za týmto účelom ako prevádzkovateľ neustále vyvíjame a vylepšujeme náš softvér a pravidelne testujeme jeho funkcie, napr. prostredníctvom analýzy aplikácie, odstránením chýb, vydávaním nových verzií a aktualizácií, prieskumov spokojnosti užívateľov, technickou podporou a analýzou výkonnosti funkcionalít alebo implementácie spätnej väzby používateľov. Tieto aktivity považujeme za náš oprávnený záujem.
Bezpečnosť osobných údajov a IT systémovPlnenie zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPRV súlade s článkom 32 GDPR ako prevádzkovateľ chránime naše priestory a zariadenia, prostredníctvom ktorých spracúvame osobné údaje. Za týmto účelom sme implementovali určité bezpečnostné opatrenia, ktoré sú štandardom v našom sektore, pričom v rámci toho môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov.
Priamy marketing (newsletter a analytika)Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) alebo oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPRAk sa prihlásite do nášho newslettera, spracúvame Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zvyčajne na právnom základe súhlasu. Ak ste však našim existujúcim zákazníkom a kontaktujeme Vás s ponukou podobných tovarov a služieb, aké ste si už u nás zakúpili, spoliehame sa na zákonnú výnimku stanovenú v § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách. V takomto prípade je našim právnym základom oprávnený záujem, ktorým je priamy marketing. Naše marketingové aktivity nie sú mierené na osoby mladšie ako 16 rokov. Je v našom záujme, aby naše softwarové riešenia mali čo najväčší dosah a aby Služby ponúkané užívateľom boli čo najkvalitnejšie. Z tohto dôvodu považujeme analýzu správania návštevníkov webu, používateľov Služieb prípadne úspešností kampaní ako súčasť vyššie uvedeného oprávneného záujmu.
Zvyšovanie povedomia o Planeat v online priestoreOprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)Ak prevádzkujeme naše obchodné profily na sociálnych sieťach alebo náš blog, v nevyhnutnej miere môžeme spracúvať osobné údaje v súlade s naším oprávneným záujmom: zvyšovanie povedomia o spoločnosti/značke/produktoch a službách Planeat v online prostredí. Momentálne udržiavame náš obchodný profil na sociálnej sieti Facebook a našom blogu, kde sa nami oslovení špecialisti formou modelovaného rozhovoru venujú rôznym témam z oblasti zdravého stravovania. Na tento účel vystupujeme ako prevádzkovateľ. Za týmto účelom takisto zverejňujeme na našom webovom sídle fotografie a profily našich garantov v oblasti tréningu ako aj zdravotného a nutričného poradenstva prípade kontaktné údaje pracovníkov Planeat.
Účtovné a daňové účelyPlnenie zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPRAby sme boli v súlade so právnou úpravou, ktorá reguluje účtovníctvo a dane, ako prevádzkovateľ nevyhnutne spracúvame osobné údaje uvedené na faktúrach alebo inej účtovnej dokumentácií.
Uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov (právna a zmluvná agenda)Oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)Môžu nastať situácie, že si budeme musieť ako prevádzkovateľ uplatniť svoje právne nároky, požiadať o odškodnenie alebo mimosúdne vyrovnanie alebo oznamovať určité skutočnosti orgánom verejnej moci. Takisto potrebujeme spracúvať osobné údaje v rámci bežnej zmluvnej agendy. Vyššie uvedené spracovateľské operácie považujeme za náš oprávnený záujem, prípadne sa spoliehame na zmluvný vzťah uzatvorený s dotknutou osobou.
Štatistické účelyAkýkoľvek právny základ vyššie uvedených (pôvodných) účelov v režime podľa čl. 89 GDPRV súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely, ako prevádzkovateľ. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované/anonymné informácie (ako napr. koľko máme zákazníkov alebo ekonomické štatistiky).

 

Aké osobné údaje spracúvame? 

Väčšina nami spracúvaných osobných údajov sa nachádza na serveroch nášho nutričného softvéru Planeat. Vo všeobecnosti v ňom spracúvame len bežné kategórie osobných údajov ako napr. meno, priezvisko, email, dátum narodenia, vek, hmotnosť, pohlavie, výška, preferované potraviny a pod. V niektorých prípadoch však nutričný softvér Planeat umožňuje pracovať aj s osobitnou kategóriou osobných údajov týkajúce sa zdravia v zmysle čl. 9 GDPR. Konkrétne môže ísť o kontextuálne údaje o ochorení pacienta, alergénoch resp. alergií na určité potraviny, o liekoch pacienta a pod. Ak tieto údaje zadáva do systému Planeat profesionálny používateľ ako napr. lekár, nutričný poradca alebo kondičný tréner, najčastejšie daní prevádzkovatelia postupujú na základe čl. 9 ods. 2 písm. h) GDPR alebo na základe výslovného súhlasu podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. Aj keď nejde o našu povinnosť (nakoľko vystupujeme v tomto prípade ako sprostredkovateľ), pripravili sme pre profesionálnych používateľov softvéru Planeat vzorový písomný výslovný súhlas podľa predchádzajúcej vety. Ak tieto údaje spracúvame v rámci poskytovania Služieb ako prevádzkovateľ, robíme tak len na základe výslovného súhlasu podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, ktorý je súčasťou elektronického formuláru, prostredníctvom ktorého údaje získavame.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovným príjemcom alebo kategóriám príjemcov osobných údajov: 

 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom (ako napr. spoločnosti IT – Crowd, s.r.o., ktorá nám poskytuje IT/programátorské služby); 
 • našim právnym poradcom (napr. Dagital Legal, s.r.o.); 
 • mzdovým a účtovným poradcom; 
 • poskytovateľom štandardného softvérového vybavenia (Microsoft, Google); 
 • prevádzkovateľom sociálnych sietí (Facebook, LinkedIn, Twitter); 
 • poskytovateľom služieb cloudového úložiska, poskytovateľom analytických nástrojov alebo poskytovateľov marketingových nástrojov (Google, Amazon, Tawk, Smartlook, Exponea, Survey Monkey, Mailgun alebo ďalší – viď sekciu cookies);
 • prevereným výživovým expertom, ktorým poskytujeme Vaše údaje v prípadoch, kedy nás k tomu oprávňujú VOP (napr. pri jedálničku na mieru); 
 • zamestnancom, pracovníkom, obchodným partnerom prípadne lektorom spoločnosti Planeat, s.r.o. v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh alebo zmlúv. 

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Využívame služby popredného poskytovateľa cloudového úložiska Amazon Web Services, ktoré sú umiestnené v Írsku. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servre sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Shield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Shield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. 

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

ÚčelVšeobecná doba uchovávania
Poskytovanie Služieb (vytvorenie jedálnička a analýza stravovaniaPočas trvania zmluvy (VOP) t.j. dokým využívate naše Služby
Vývoj, vylepšovanie a testovaniePočas trvania zmluvy (VOP) t.j. dokým využívate naše Služby
Bezpečnosť osobných údajov a IT systémovPočas trvania zmluvy (VOP) t.j. dokým využívate naše Služby
Priamy marketing (newsletter a analytika)Do odvolania súhlasu alebo uplatneniu námietky proti spracúvaniu osobných údajov.
Zvyšovanie povedomia o spoločnosti Planeat v online priestoreAž do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov, príp. do odvolania súhlasu.
Účtovné a daňové účely 10 rokov
Uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov (právna a zmluvná agenda)Až do premlčania právneho nároku, typicky 3 roky. Pri zmluvnej agende počas trvania zmluvy až do vysporiadania všetkých záväzkov.
Štatistické účelyPočas trvania iných účelov spracúvania.

 

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. 

Ako o Vás získavame osobné údaje?  

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.: 

 • registráciou na našich stránkach;
 • využívaním našich Služieb;
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami. 

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Osobitne by sme Vás chceli upozorniť na tieto práva: 

„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.“ 

„Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“ 

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR; 
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR; 
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
 • Právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR. 
 • Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR. 

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a/alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje:

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov

Vaše meno a priezvisko: 
Kontaktné údaje:  
Relevantný účel spracúvania:   Prosím uveďte, akého účelu spracúvania sa Vaša žiadosť týka.
Kontext resp. vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou:  Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, používateľ Služieb, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod. 
Charakter Vašej opravy:  Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
Súvislosti Vašej žiadosti o opravu:  Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
Oprava:  Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť. 
Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na dpo@planeat.sk

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami. Ak sme oslovení zo strany konečných užívateľov, ktorých žiadosť sa týka spracúvania osobných údajov zo strany profesionálnych užívateľov Planeat, tieto žiadosti nie sme oprávnení.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V  situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie vid napr. komunikácia s platobnou bránou.  Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Sociálne siete  

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako napríklad Facebook), a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. 

Naše webové lokality priamo ukladajú do súboru cookies informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookies po prejavení súhlasu návštevníka. Okrem toho používame na www.planeat.sk aj tzv. „session cookies“, ktoré obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať a tzv. „funkčné cookies“, ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky, zaistiť bezpečnosť po prihlásení alebo zúčastniť sa súťaží zverejnených na stránke. Okrem toho používajú súbory cookies nástroje tretích strán, ktoré sú našich webových stránkach implementované a slúžia hlavne na podporu našich marketingových, štatistických a analytických aktivít umožňujúcich nám prevádzkovať modernú webstránku. Konkrétne používame najmä nasledujúce cookies:

Názov cookiesNázov cookiesPoskytovateľPoskytovateľTyp
__cfduidPoužíva sa v obsahovej sieti Cloudflare pre identifikáciu dôveryhodných prevádzkových údajov (web traffic), čo podporuje bezpečnosť. Ide o nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú fungovať bežným funkciám webovej stránky ako navigácia alebo bezpečný prístup k častiam webstránky. Webstránka bez týchto cookies nemôže fungovať.cloudflare.com1 rokHTTP
AWSALBPoužíva sa na vyrovnávanie pamäťovej záťaže pre zlepšovanie používateľských skúseností s webstránkou.aws.amazon.com6 dníHTTP
AWSELBPoužíva sa na distribúciu návštevnosti webových stránok na viacerých serveroch, aby sa optimalizovali časy odozvy. Ide o nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú fungovať bežným funkciám webovej stránky ako navigácia alebo bezpečný prístup k častiam webstránky. Webstránka bez týchto cookies nemôže žiadne fungovať.aws.amazon.com1 deňHTTP
TawkWindowNamePoužíva sa na správne fungovanie kontaktného formuláru (chat-boxu). Ide o nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú fungovať bežným funkciám webovej stránky ako navigácia alebo bezpečný prístup k častiam webstránky. Webstránka bez týchto cookies nemôže žiadne fungovať.tawk.toPočas doby spojeniaHTML
_gaRegistruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky.Google Analytics2 rokyHTTP
_gatPoužíva sa na zrýchlenie výpočtov na strane Google Analytics. Slúži na spracúvanie štatistických údajov o používaní našej webstránky.Google Analytics1 deňHTTP
_gidRegistruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky.Google Analytics1 deňHTTP
collectPoužíva sa na zasielanie údajov do služby Google Analytics o používateľovom zariadení a správaní na našom webe, pričom sleduje používateľa cez zariadenia a marketingové kanály.Google AnalyticsPočas doby spojeniaPixel
smartlookCookiePoužíva sa analýzu správania používateľa nášho webu a optimalizáciu webstránok v rámci zostavovania štatistických údajov.manager.smartlook.comPočas doby spojeniaHTTP
TawkConnectionTimeUmožňuje webstránke rozpoznať návštevníka pre potreby optimalizácie funkcionalít chat-boxu v rámci zostavovania štatistických údajov.tawk.toPočas doby spojeniaHTTP
tawkUUIDPoužíva sa zbieranie informácií o tom, ako používateľ využíva live chat na webstránke a slúži aj na štatistické účely. Tiež sa používa aj pri identifikácia registrovaných používateľov na lepšiu asistenciu v rámci chat-boxu.tawk.to179 dníHTTP
_fbpPoužíva ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích stránFacebook1 deňHTTP
frPoužíva ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích stránFacebook3 mesiaceHTTP
trPoužíva ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích stránFacebookPočas doby spojeniaPixel
hPoužíva sa ako „script tag“ v rámci marketingových účelovheapanalytics.comPočas doby spojeniaPixel
r/collectPoužíva sa na zasielanie údajov do služby Google Analytics o používateľovom zariadení a správaní na našom webe, pričom sleduje používateľa cez zariadenia a marketingové kanály.doubleclick.netPočas doby spojeniaPixel
SL_C_23361dd035530_KEY
SL_L_23361dd035530_SID
SL_L_23361dd035530_VID
Používajú sa na zber údajov o používateľoch webstránky ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webe a otvorené podstránky. Účelom je segmentácia návštevníkov podľa faktorov ako sú demografické údaje a približná lokalita, preto aby marketingové agentúry dokázali lepšie pochopiť a štruktúrovať cieľové skupiny v rámci online marketingu. Planeat.skTrvalé / 13 mesiacovHTML

 

Google Analytics 

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. 

Plaenat pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk 

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok Planeat je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky Planeat a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  

Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webovej stránky Planeat. 

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook Youtube, Instagram, Twitter) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môže Planeat využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí a pri správe našich profilov, ktoré máme zriadené na sociálnych sieťach.

Facebook 

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Planeat Vás upozorňuje, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Irelend Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

LinkedIn

Používanie tejto sociálnej siete má pre nás v prvom rade význam v tom, že prostredníctvom nášho profesionálne spravovaného účtu budujeme zvyšovanie povedomia o Plaenat v online prostredí (napr. pridávaním PR obsahu) a v druhom rade na nadviazanie internej komunikácie s odborníkmi a profesionálmi, ktorých by sme mohli mať záujem zamestnať alebo s nimi nadviazať inú formu profesionálnej spolupráce. Prostredníctvom nášho účtu tak môžu naši personalisti viesť komunikáciu s našimi potenciálnymi obchodnými partnermi, či vhodnými kandidátmi na obsadenie voľného pracovného miesta. Okrem toho môžeme využívať aj služby LinkedIn Irelend Unlimited Company zamerané na podporu nášho marketingu a PPC (Pay Per Click) kampaní, ktorých cieľom je najmä zvyšovať návštevnosť našich webstránok, či účelovo vytvorených podstránok (microsites). Tiež môžeme využívať aj LinkedIn nástroje na správu našich kampaní ako Campaign manager a personalizovanú internú poštu na zasielanie nášho obsahu pri budovaní PR a povedomia o nás a našich službách, či pri informovaní o voľnej pracovnej pozície vhodnej pre Váš profil. V prípade, ak využívame tieto služby LinkedIn bude vystupovať ako náš sprostredkovateľ, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://legal.linkedin.com/dpa

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete LinkedIn na jeho vlastné účely získate na nasledujúcom URL odkaze: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Twitter

Planeat tiež využíva pri komunikácii s okolitým svetom aj Twitter, ktorý je prevádzkovaný firmou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Aktuálne okrem bežného používateľského využívania nášho konta na Twitteri nevyužívame na spracúvanie osobných údajov žiadne služby od tohot prevádzkovateľa sociálnej siete. Na spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete nemá Planeat žiadny vplyv ani kontrolu. Pre získanie bližších informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov môžete použiť odkaz: https://twitter.com/privacy?lang=en

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Planeat, s.r.o.

Bratislava, 18.12.2021